Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Advocatenpraktijk Timmer, hierna te noemen: “opdrachtnemer” en cliënt, hierna te noemen: “opdrachtgever”. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op de aan dergelijke overeenkomsten voorafgaande en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen en aanvullende en vervolgopdrachten. Voorts gelden deze voorwaarden voor overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Advocatenpraktijk Timmer en zij die geen cliënt zijn, hierna te noemen: “wederpartijen”.

Artikel 2.
Opdrachten (mede) aan medewerkers van opdrachtnemer gegeven, worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan opdrachtnemer.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:404 BW bepaalt uitsluitend de opdrachtnemer wie van haar personen bij haar in dienst de werkzaamheden ten behoeve van de verstrekte opdracht verricht. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 3.
De aansprakelijkheid van Advocatenpraktijk Timmer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het bedrag van een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering.
In geval er geen dekking is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door haar in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, zulks tot een maximum van € 25.000,00. Vindt geen uitkering plaats onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot € 2.500,00.

Artikel 4.
In de schriftelijke bevestiging van de opdracht worden tevens de op de zaak van toepassing zijnde tarieven vermeld, alsmede de overige voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. De in de bevestiging opgenomen tarieven luiden steeds exclusief verschotten, waaronder leges, griffierechten, exclusief kosten derden (waaronder kosten deurwaarder), exclusief de (belaste) vergoeding voor kantoor- en bureaukosten ad 5% van het honorarium en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 5.
De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 6.
De opdrachtnemer kan voor de uitvoering van de overeenkomst medewerkers en/of derden inschakelen dan wel met derden samenwerken. Aan medewerkers en derden (waaronder een al dan niet bij overeenkomst van opdrachtnemer verbonden stichting derdengelden) komt tevens een beroep op deze voorwaarden toe, ook nadat hun rechtsverhouding tot opdrachtnemer is geëindigd. Opdrachtgever machtigt door het geven van een opdracht  aan opdrachtnemer algemene en specifieke voorwaarden van derden namens hem te aanvaarden. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor fouten van ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aanspraken van ingeschakelde derden in verband met vorderingen van de opdrachtgever jegens die derden.

Artikel 7.
Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst alsmede de rechtsverhouding op basis van eerdere overeenkomsten met de opdrachtgever dan wel wederpartij in te brengen in dan wel over te dragen aan een derde, in het bijzonder bij een wijziging van rechtsvorm waarin opdrachtnemer de praktijk uitoefent en/of bij een overdracht van die praktijk. De opdrachtgever dan wel wederpartij geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.

Artikel 8.
Opdrachtnemer kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Na een dergelijke wijziging maken de gewijzigde voorwaarden deel uit van de overeenkomst met opdrachtnemer of wederpartij, tenzij deze binnen drie maanden na het bekend worden met die wijziging de overeenkomst met opdrachtnemer beëindigt.

Artikel 9.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een aan opdrachtnemer verbonden stichting derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waarbij deze stichting bankrekeningen aanhoudt niet aan dier verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.

Artikel 10.
Voor leveranties van goederen of diensten aan opdrachtnemer geldt dat de klachten daarover geacht worden binnen bekwame tijd te zijn gedaan indien zij binnen drie maanden na het bekend worden met de grond daarvoor aan de wederpartij kenbaar zijn gemaakt. Het is een wederpartij niet toegestaan de rechtsverhouding met of vorderingen op opdrachtnemer over te dragen of te verpanden aan een derde.

Artikel 11.
De opdrachtnemer is gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat vóór aanvang van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald, zowel in zaken op betalende basis als in zaken op toevoegingsbasis.
In zaken op toevoegingsbasis zal het voorschot worden afgestemd op de te verwachten hoogte van de eigen bijdrage, het griffiegeld en overige kosten.

Artikel 12.
De opdrachtgever is gehouden om de (voorschot)declaratie, verschotten en (voorschotten op) eigen bijdragen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie aan de opdrachtnemer te voldoen, tenzij een andere betalingstermijn is vermeld door opdrachtnemer.
Derdengelden ten behoeve van opdrachtgever worden eerst aangewend ter voldoening van (een) nog niet aan opdrachtnemer betaalde declaratie(s). Indien opdrachtgever de desbetreffende declaratie(s) binnen veertien dagen schriftelijk betwist, vervalt het recht van opdrachtnemer om derdengelden aan te wenden ter voldoening van deze declaratie(s).

Artikel 13.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft een declaratie te voldoen binnen de betalingstermijn kan de opdrachtnemer aanspraak maken op een vergoeding van de geldende wettelijke rente te vermeerderen met 2% per jaar, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft een declaratie binnen de betalingstermijn te voldoen, heeft de opdrachtnemer het recht om de verdere werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten.

Artikel 14.
De opdrachtgever geeft aan de opdrachtnemer bij voorbaat toestemming om de informatie, waarvan kennisneming door andere personen van de opdrachtnemer dan direct bij de opdracht betrokken personen nuttig dan wel noodzakelijk is, ter kennis van deze anderen te brengen. In zaken op toevoegingbasis geeft de opdrachtgever bij voorbaat toestemming om alle informatie en/of processtukken benodigd voor het verkrijgen van een toevoeging en/of de vergoeding ter kennis van de Raad voor Rechtsbijstand te brengen.

Artikel 15.
Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16.
De Rechtbank te Rotterdam is bevoegd om te oordelen over geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, één en ander voorzover enige dwingend rechterlijke bepaling geen andere bevoegde (rechterlijke) instantie aanwijst. Op verzoek zal het klachtenreglement van opdrachtnemer kosteloos aan opdrachtgever worden toegezonden.